icon-    folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  Presented at the 22nd Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL)
Taipei, Taiwan
February 16-19, 2012
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
HCV in China: HCV Viral and Host Genotypes Distribution among Han Ethnic Chinese in China
 
 
  Reported by Jules Levin
APASL- 22nd Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver
February 16-19, 2012 Taipei, Taiwan
 
Hui-Ying Rao1, Hong Li2, Lai Wei1, Jia Shang3, YontaoSun4, Hong You5, ZuoJiongGong6, Hong Chen7, LunliZhang8, Qing Mao9, Lei Wang10, RuiFengYang1, HaiYingZhang1, XiaoguangDou11, Zhiliang Gao12, Jia Wei13, Qin Ning14, Jun Li15, Qing Xie16, Zhi Chen17, JunqiNiu18, Guozhong Gong19, Wei Ji20, JiajiJiang21, ShuchenLi22, JianningJiang23, LungenLu24, Jian Sun25, Hong Tang26, ShaoFengWei27, ShuhuanWu3, Longfeng Zhao28, JC Lopez-Talavera2 , Jie Dong Jia5, H Zhuang29
 
1Peking University People's Hospital, Beijing, China; 2Bristol-Myers Squibb, Wallingford, CT; 3The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, China; 4Tangdu Hospital, Xi'an, China; 5Beijing Friendship Hospital, Beijing, China; 6People's Hospital of Hubei Wuhan University, Wuhan, China; 7The First Affiliated Hospital of Lanzhou University, Lanzhou, China; 8The First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, China; 9Southwest Hospital, Chongqing, China; 10The Second Hospital of ShangdongUniversity, Jinan, China; 11Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, China; 12The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-senUniversity, Guangzhou, China; 13The First Affiliated Hospital of Kunming Medical College, Kunming, China; 14Affiliated Tongji Hospital of Tongji Medical College of HuazhongUniversity of Science and Technology, Wuhan, China; 15Jiangsu ProvinceHospital, Nanjing, China; 16Shanghai RuijinHospital, Shanghai, China; 17The First Affiliated Hospital of Medical College ZheJiangUniversity, Hangzhou, China; 18The First Hospital of Jilin University, Changchun, China; 19The Second XiangyaHospital of Central South University, Changsha, China; 20Ningxia People's Hospital, Yinchuan, China; 21The First Affiliated Hospital ofFujianMedicalUniversity, Fuzhou, China; 22The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin, China; 23The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning, China; 24The First Affiliated People's Hospital of Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China; 25South Hospital, Guangzhou, China; 26West China Hospital, Chengdu, China; 27The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei, China; 28The First Affiliated Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan, China.29Peking University Health Science Center, Beijing, China

APSAL1.gif

APSAL2.gif

APSAL3.gif

APSAL4.gif

APSAL5.gif

APSAL6.gif