icon-    folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections
Denver, Colorado
March 3-6 2024
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
Nationwide HCV Elimination Program and the Status of
Microelimination in People With HIV in Taiwan
 
 
  CROI 2024 March 3-6 Denver
 
Guan-Jhou Chen1,2, Hsin-Yun Sun2, Szu-Min Hsieh2, Wang-Hui Sheng2, Yu-Chung Chuang2, Yu-Shan Huang2, Kuan-Yin Lin2, Wen-Chun Liu2, Yi-Ching Su2, Chien-Ching Hung3 1Min-Sheng General Hospital, Taoyuan, Taiwan, 2National Taiwan University Hospital and National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan, 3National Taiwan University Hospital Yunlin Branch, Yunlin, Taiwan Correspondence: Guan-Jhou CHEN, MD, MSc; E-mail: guanjhouchen@ntu.edu

0328241

0328242

0328243